top of page

FSC Documents

BVN Thanh Chuong is taking steps to represent afforestation households in Thanh Chuong district to apply for FSC FM sustainable forest certification. The following documents are publicly available to stakeholders:

BVN Thanh Chương đang tiến hành các bước để đại diện cho các hộ trồng rừng trên địa bàn huyện Thanh Chương xin cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC FM. Các tài liệu sau được công bố rộng rãi để các bên liên quan có thể truy cập:

bottom of page