top of page

FSC Activity Images

BVN Thanh Chuong regularly conducts training courses, which instruct afforestation households in farming techniques, exploiting, and caring for their forest, as well as protecting the stream corridor in compliance with the requirements of the FSC FM certificate.

BVN Thanh Chương thường xuyên tiến hành các khóa đào tạo, hướng dẫn các hộ trồng rừng kỹ thuật canh tác, khai thác, chăm sóc và các biện pháp bảo vệ hành lang ven suối tuân thủ các yêu cầu của chứng chỉ FSC FM:

bottom of page